inside
Ventilová technika a hydraulické vyvážení Kermi

Ventilová technika otopných těles

Ventil skrytý za termostatickou hlavicí není z vnějšku vidět, to ovšem nesnižuje jeho význam pro optimální fungování radiátoru. Moderní ventilová technika zaručuje ve všech ventilových radiátorech Kermi maximálně přesnou regulaci, tepelný komfort a energetickou účinnost. Kermi tak v oblasti ventilové techniky radiátorů vytváří nové standardy, zejména s ohledem na zjednodušené hydraulické seřízení.

Ventilová technika Kermi

Hydraulické seřízení obecně

Hydraulické seřízení rozvodů trubek v budovách je ekonomická i ekologická nezbytnost. Proto jej rovněž vyžadují příslušné normy a předpisy DIN. Pouze radiátor, kterým proudí dostatečné množství otopné vody, může poskytovat potřebný tepelný výkon.

Pojmem hydraulická regulace se rozumí omezení objemového průtoku otopné vody na hodnotu, která odpovídá potřebě tepla jednotlivých radiátorů v soustavě. Každá otopná soustava s lokálně oddělenou výrobou tepla od tepla odevzdávaného do vytápěné oblasti se potýká s problémem rozložení tepla podle potřeby.

Dnešní běžný čerpadlový systém teplovodního vytápění by měl teplo rozdělovat rovnoměrně v souladu s potřebou všech vytápěných místností. Takové rozložení tepla je předpokladem objemového průtoku vody, který se v rozvodech trubek rozloží podle tepelného výkonu. Bohužel je tomu tak velmi zřídka. Podle principu nejmenšího odporu vytéká otopná voda přicházející ze zdroje tepla nejkratší cestou zpět k ústřenímu vytápění. Tato cesta obvykle vede přes oběhové čerpadlo radiátoru umístěného v rozvodech trubek nejblíže. V takovém případě proudí radiátory, které jsou od otopné soustavy více vzdáleny nebo mají méně příznivou polohu, pouze nedostatečné množství otopné vody. V důsledku toho nejsou vzdálenější místnosti dostatečně vytápěny, popř. místnosti v blízkosti otopné soustavy jsou přetopeny.

Praxe ukazuje, že tento problém je často špatně vyhodnocen. Za údajnou příčinu nesprávného rozložení tepla se často považují příliš slabá čerpadla, příliš nízké teploty přívodu nebo nedostatečný výkon zdroje tepla. Následkem je instalace příliš silného čerpadla, přílišné zvýšení teploty přívodu nebo změna nastavení regulace vytápění. Výsledkem je tak hlučnost proudění v otopné soustavě, přetopené místnosti a místnosti s nedostatečným vytápěním. Navíc je s tím spojena zvýšená spotřeba energie pro výrobu a rozložení tepla. Tento problém lze řešit s optimální spotřebou energie pouze hydraulickým vyvážením, např. nastavením správných hodnot kv, které umožní přibližně stejný odpor u všech radiátorů v otopné soustavě.

Soustava se správně provedeným hydraulickým seřízením

Správně nastavená hodnota kv na ventilu zajistí rovnoměrné rozdělení otopné vody.

U ventilových radiátorů Kermi pro běžné soustavy k dispozici z výroby.

Soustava s chybějícím hydraulickým seřízením

Nastavení hodnoty kv u ventilů na „zcela otevřeno“

Spodní radiátor (červený) bude nadměrně zásoben, zatímco horní radiátory budou zásobeny nedostatečně.

Otopný systém s hydraulickým vyvážením

 

 

Výhody hydraulického seřízení:

 • úspora energie (až 6 %)
 • ochrana životního prostředí (úspora CO2)
 • komfort (žádné přetápění nebo nedostatečné vytápění, žádný hluk z radiátorů)
 • plnění a kontrola plnění příslušných předpisů prostřednictvím dokumentace (např. energetický štítek, EN 15378, EN 18599)
 • splňuje požadavky na hydraulické seřízení dle VOB a EnEV
 • využití stupně účinnosti energeticky úsporných zdrojů tepla
Otopný systém bez hydraulického vyvážení

Hydraulické seřízení soustavy a podpora ze strany KfW

Přednastavení ventilů z výroby je uznávaným přibližovacím procesem hydraulického seřízení ventilů otopných těles podle popisu výkonů sdružení německých dodavatelů ústředního vytápění „Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft, VdZ e.V.“. Tím jsou splněny podmínky současného státního programu podpory, například u KfW.

 

Ventily Kermi nastavené z výroby

Ventily Kermi přednastavené z výroby

Podrobné informace o rádci k ventilům Kermi pro ventilové radiátory Kermi v aktuální dokumentaci

Rádce k ventilům Kermi

Charakteristika a výhody

Ventilové radiátory Kermi jsou z výroby vybaveny nastavitelnou ventilovou vložkou, která je již nastavena dle tepelného výkonu tělesa. Se sériově namontovanými ventilovými vložkami je možných 8 základních nastavení hodnoty kv a 7 mezinastavení. Kvůli konstantní přesnosti regulace v rámci celého výkonového spektra se u malých radiátorů používají vložky pro jemnou regulaci. Při nastavení hodnoty kv ve výrobě se používá 5 z 15 možných nastavení. Nastavení hodnoty kv z výroby je přizpůsobeno běžným otopným soustavám (např. v rodinných domcích a dvojdomcích) při diferenčním tlaku (Δp) 100 mbarů.

Upozornění pro jednotrubkový systém:
Pokud jsou pro jednotrubkový systém použity ventilové radiátory, je třeba ventilovou vložku otočit do polohy „8“.

Ventilová vložka V3K / V4K / V6K-S

 • s 8 možnostmi základního nastavení a 7 možnostmi mezinastavení hodnot kv

Stále otevřená regulační přepážka, a díky tomu možnost plynulého nastavení

 • možnost přesnějšího přizpůsobení
 • snadnější čištění (vyplachování) vložek
 • menší náchylnost k závadám

Dvě různé velikosti ventilů

 • vyšší přesnost regulace i u malých radiátorů

Barevné označení ventilů – podle hodnoty kv

 • hodnotu kv lze ihned rozpoznat
 • náhradní díl (dodává se vždy ventil s maximálním průtokem) lze snadno nastavit

Certifikace podle EN 215

 • registrační číslo 6T0002 + 6T0006

 

Výhody nastavení ventilů z výroby

Část 1

U otopných soustav do 500 m² užitné plochy, resp. s celkovou délkou všech dílčích úseků v přívodu a zpátečce méně než 100 m téměř ideální hydraulické seřízení.

Část 2

Úspora energie v průměru až 6 %.

Část 3

Splňuje požadavky na hydraulické seřízení dle VOB, část C / DIN 18380.

Část 4

Splňuje požadavky na provedení hydraulického seřízení dle EnEV.

Část 5

Splňuje předpoklady pro podporu ze strany KfW a BAFA. 

Část 6

Pozitivní dopad na energetický štítek budovy.

Část 7

Správný provoz otopné soustavy.

Část 8

Větší spokojenost zákazník, méně reklamací.

Část 9

Úspora času pro projektanty a odborné řemeslníky.

Připojovací šroubení s integrovanou ventilovou vložkou

Ventilový blok Kermi – připojovací šroubení s integrovanou ventilovou vložkou

Ventilový blok pro radiátor Kermi s připojením 50 mm

Pro všechny radiátory s připojením 50 mm nabízí Kermi jako příslušenství ventilový blok. Alternativní připojovací šroubení s integrovanou ventilovou vložkou a nastavitelným bypassem k přepnutí z dvoutrubkového na jednotrubkový provoz. K dispozici je rohová a rovná forma průchodu, vždy sériově s ozdobným krytem. Z kompaktního provedení se tak stane ventilový radiátor s vysoce kvalitním připojením, harmonicky sladěným s radiátorem.

 • integrovaná ventilová vložka, s možností přívodu na obou stranách, tedy vlevo nebo vpravo
 • uzamykatelná funkce bypassu pro dvoutrubkové a jednotrubkové systémy
 • připojovací rozměr 50 mm, uzamčení k radiátoru přes ventil a vřeteno
 • rohová a rovná forma průchodu, sériově s krytem
 • kryt v bílé barvě (RAL 9016), v chromu nebo ve vzhledu ušlechtilé oceli

 

Ventily Kermi s dynamickou regulací průtoku

Ventil Kermi s dynamickou regulací průtoku

Podrobné informace o rádci k ventilům Kermi pro ventilové radiátory Kermi v aktuální dokumentaci

Rádce k ventilům Kermi

Charakteristika a výhody

Jakmile se vyskytnou odchylky od dimenzovaného případu (případ plného zatížení), narážejí i hydraulicky seřízené systémy rychle na své meze.

Právě v dobách nejvyšší zátěže (např. ráno nebo večer) s krátkodobě vysokou potřebou vytápění už není možné docílit dokonalého seřízení. Jestliže se na několika radiátorech otevřou termostatické ventily současně, může dojít u prvních radiátorů ve větvi k nadměrnému zásobení a u vzdálenějších radiátorů z důvodu kolísajícího diferenčního tlaku k nedostatečnému zásobení, a v důsledku toho pak nejsou uvedené radiátory dostatečně teplé. Uživatelé na to reagují otevřením termostatů, což v průběhu dne vede k přehřátí prostoru, jakmile se potřeba vytápění opět normalizuje. Důsledkem jsou četné reklamace zákazníků nebo nájemců.

Další aspekt, který je třeba zohlednit, je skutečnost, že v budovách před rekonstrukcí již často nejsou žádné informace k rozvodům trubek. V takových případech lze provést hydraulické seřízení jen s nadměrně vysokými náklady.

Použitím ventilu V7K-L s dynamickou regulací průtoku je zajištěno hydraulické seřízení nejen pro případ dimenzování, ale také pro praxi. Ventil přitom reguluje maximální průtok nezávisle na skutečně přivedeném diferenčním tlaku, resp. nezávisle na kolísání diferenčního tlaku v době špičkové spotřeby, a díky tomu již nedochází k nadměrnému zásobení radiátorů. Většinou jsou pak zbytečné i obvykle používané regulátory diferenčního tlaku v jednotlivých větvích. Další časovou úsporu přináší vynechání individuálního zjišťování hodnot pro nastavení jednotlivých radiátorů v závislosti na diferenčním tlaku.

Upozornění:
Instalace kombinovaná z přednastavených ventilových vložek kv a z ventilové vložky V7K-L se nedoporučuje.

 

Výhody dynamické regulace průtoku

Část 1

Stejnoměrné zásobení všech radiátorů ve větvi.

Část 2

Zamezení reklamací ze strany zákazníků nebo nájemců.

Část 3

Napomáhá bezporuchovému provozu i ve stávající zástavbě s neznámými rozvody trubek.

Část 4

Hydraulické seřízení vyhovující praxi.

Část 5

Zpravidla úspora nákladů díky tomu, že není třeba používat regulátory diferenčního tlaku.

Část 6

Časová úspora díky tomu, že již není třeba zjišťovat hodnoty nastavení radiátorů závislé na diferenčním tlaku.

Připojovací šroubení s integrovanou ventilovou vložkou s dynamickou regulací průtoku

Ventilový blok Kermi

Ventilový blok pro radiátor Kermi s připojením 50 mm

Pro všechny radiátory s připojením 50 mm nabízí Kermi jako příslušenství ventilový blok. Alternativní připojovací šroubení s integrovanou ventilovou vložkou s dynamickou regulací průtoku. K dispozici je rohová a rovná forma průchodu, vždy sériově s ozdobným krytem. Z kompaktního provedení se tak stane ventilový radiátor s vysoce kvalitním připojením, harmonicky sladěným s radiátorem.

 • integrovaná ventilová vložka s dynamickou regulací průtoku
 • připojovací rozměr 50 mm, uzamčení k radiátoru přes ventil a vřeteno
 • rohová a rovná forma průchodu, sériově s krytem
 • kryt v bílé barvě (RAL 9016), v chromu nebo ve vzhledu ušlechtilé oceli