inside

Glosář – vnitřní klima

Jednoduché a srozumitelné vysvětlení odborných pojmů! Plánujete novostavbu, modernizaci nebo rekonstrukci? Pokud jde o tepelná čerpadla, otopná tělesa, podlahové vytápění a větrání místností, budete čelit velkému množství odborných pojmů. Náš abecedně tříděný slovník pojmů vám pomůže lépe pochopit pojmy ze sféry inteligentního vytápění a větrání.

 

Glosář – slovník pojmů pro vnitřní klima
 A 

Díky aktivní funkci chlazení může být budova ochlazována. Pro možnost aktivního chlazení musí být tepelné čerpadlo reverzibilní, což znamená, že proces v chladicím okruhu probíhá opačným směrem. Pomocí tepelného čerpadla se přitom odevzdává teplo z budovy venkovnímu vzduchu. K tomu musí být v provozu (tj. aktivní) kompresor tepelného čerpadla.

Akumulační nabíjecí čerpadlo odvádí teplo produkované tepelným čerpadlem do akumulačního zásobníku nebo zásobníku pitné vody.

V mnoha budovách jsou radiátory vystaveny zvláštním podmínkám, kvůli kterým může být narušeno povlakování. Antikorozní úprava Kermi je speciální vrstva nanesená přímo na radiátor a následně zušlechtěná vysoce kvalitním práškovým lakováním. Neviditelně radiátor chrání před korozí.

 B 

Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu

 C 

Topný faktor, anglicky „coefficient of performance“ (COP), se vztahuje na definovaný provozní stav tepelného čerpadla (např. A2/W35 – teplota vzduchu 2 °C, teplota přívodu 35 °C). Ukazatel COP představuje okamžitý stav a udává poměr vyprodukovaného tepelného výkonu k potřebné elektrické energii.

 D 

Dvoutrubkový systém je tvořen z oddělených připojení přívodu a zpátečky.

 E 

EC motor („electronically commutated motor“) je bezkartáčový motor na stejnosměrný proud, u něhož se konstrukčně jedná o třífázový synchronní stroj poháněný permanentními magnety. Točivé pole se vytváří prostřednictvím integrované komutační elektroniky (komutace). V cívce statoru vzniká díky síti střídavého proudu magnetické točivé pole, které v rotoru vyvolává magnetické pole, což vede k rotaci. Výhoda spočívá v mimořádně vysokém stupni účinnosti a plynulém řízení otáček komutační elektronikou.

Nařízení o úspoře energií (EnEV) stanovuje na základě zákona o úspoře energií standardní požadavky pro výstavbu soukromých a komerčních novostaveb, např. obytných budov, kancelářských budov apod., které mají zaručovat energeticky úsporný způsob realizace stavebních projektů. Je součástí německého obchodního správního práva.

Celosvětově nejrozvinutější podniky z oblasti stavebnictví spolu vytvořily alianci EnOcean. Ta reprezentuje bezakumulátorové bezdrátové spínače, senzory a přijímače pro automatizaci budov s cílem snížit energetickou náročnost a náklady budov a zvýšit jejich flexibilitu.

Entalpické výměníky jsou na rozdíl od normálních tepelných výměníků schopné zpětného zisku vlhkosti. Což v zimě nabízí tu výhodu, že se zpomaluje přirozené vysychání obytných prostor. Úroveň vlhkosti vzduchu se tak doma může navýšit na příjemnější hodnotu. Samozřejmě je důležité, především ve studeném ročním období, přizpůsobit a snížit objemové množství vzduchu podle skutečné potřeby a zabránit přehřátí místností nad 23 °C, aby se vlhkost vzduchu držela v oblasti > 35 %.

 F 

Filtry lze rozdělit na filtry venkovního vzduchu a filtry odváděného vzduchu. Filtry venkovního vzduchu zajišťují přívod čistého, čerstvého vzduchu do interiéru. Udržují jemný prach, pyl, viry a bakterie mimo obydlí. Chrání navíc vestavěné komponenty větrání před znečištěním. Filtry odváděného vzduchu také filtrují prachové částice a nečistoty a chrání vestavěné komponenty větrání před znečištěním, odvádí však spotřebovaný vzduch z interiéru ven. Tím je zajištěn čistý provoz výměníku tepla a je zachována účinnost zpětného získávání tepla.

 H 

Hladina akustického tlaku udává intenzitu určitého zvukového jevu, který je přijímán. Tato hodnota vždy závisí na vzdálenosti nebo odstupu a prostorových podmínkách.

Hladina akustického výkonu udává množství celkové energie vyzařované objektem v podobě zvuku. Tato hodnota je nezávislá na místě, prostoru a vzdálenosti. Na rozdíl od hladiny akustického tlaku je možné ji využít ke srovnání s jinými ventilačními zařízeními.

Aby bylo zaručeno bezchybné fungování otopné soustavy, musí se objemový průtok otopné vody přizpůsobit potřebě tepla každého jednotlivého radiátoru. Ventilové radiátory Kermi jsou z výroby nastaveny podle normovaného tepelného výkonu radiátoru. Tím se šetří náklady na energii a je zajištěn optimální tepelný komfort.

 I 

Porota s mezinárodním zastoupením organizace International Forum Design v Hannoveru každoročně vyznamenává formálně i funkčně výjimečné produkty každodenní potřeby cenou iF DESIGN AWARD – v jedné z největších a nejprestižnějších designérských soutěží světa. Cena iF DESIGN AWARD se uděluje už více než 60 let. Proto přihlašují podniky z celého světa své inovativní produkty do této soutěže. V obří zkoušce trvající tři dny každoročně posuzuje porota složená z více než 50 expertů 5.000 až 6.000 výrobků, které se v kategorii „Produkt / Balení“ vzájemně utkávají o tuto vytouženou cenu.

Infrapanel je radiátor s provozem na elektrický proud. Poskytuje vysoký podíl efektivního a příjemného sálavého tepla. Teplo působí podobně jako sluneční záření přímo a rychle na lidské tělo a na plochy v dosahu sálání. Díky vysokému podílu sálavého tepla je minimalizováno víření vzduchu a prachu. Proto jsou infrapanely obzvláště vhodné pro alergiky.

Institut pro pasivní domy je nezávislý výzkumný institut založený roku 1996. Testuje a certifikuje budovy a komponenty, díky nimž se má z domu stát pasivní dům.

 J 

Přívod a zpátečka jsou připojeny na totéž potrubí. Teplota zpátečky prvního radiátoru v řadě je teplota přívodu druhého radiátoru atd.

 K 

Úvěrová banka pro stavební obnovu (KfW) je jedna z nejrozvinutějších rozvojových bank světa. Prostřednictvím různých programů podpory pomáhá stavebníkům mimo jiné při koupi nemovitostí určených k bydlení a při energeticky úsporné výstavbě šetrné vůči zdrojům. Mnoho produktů Kermi má na podporu od KfW nárok.

 L 

Letní bypass je obtok tepelného výměníku. Díky němu může být např. uprostřed léta do domu přiváděn chladný noční vzduch, aniž by se zahříval odpadním vzduchem.

 M 

Modulační tepelné čerpadlo (s regulací výkonu) je schopné přizpůsobovat svůj tepelný výkon podle potřeby tepla budovy. Tepelné čerpadlo tak může pracovat tišeji a efektivněji a optimálně se přizpůsobovat různým venkovním teplotám.

 N 

„Safety Extra Low Voltage“ (SELV): malé elektrické napětí, které poskytuje vysokou bezpečnost připojení, jelikož nabízí speciální ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Pro snadnou pokládku podlahového vytápění x-net existuje speciální odvíjecí zařízení (odvíjející zevnitř), díky kterému se dají trubky odvíjet a pokládat rychle a bez zkroucení. To umožňuje rychlou a nekomplikovanou práci v místě stavby.

 O 

Jako odpadní vzduch se označuje spotřebovaný a zatížený vzduch (pachovými látkami, vlhkostí, CO2 nebo jinými těkavými organickými plyny), který se má odvádět z obytných prostor.

Jako odvětrávaný vzduch se označuje spotřebovaný vzduch, který už prošel ventilačním zařízením a tepelným výměníkem. Je to tedy spotřebovaný vzduch, který už odevzdal své teplo a odvádí se ven.

 P 

Díky pasivní funkci chlazení může být budova ochlazována. Během pasivního chlazení není kompresor tepelného čerpadla aktivní. Pouze oběhová čerpadla zajišťují, že je možné přenášet tepelnou energii z budovy přes tepelný výměník do půdy. Pasivní chlazení není možné s tepelným čerpadlem vzduch / voda.

Funkce Power-to-Heat umožňuje tepelným čerpadlům využívat např. přebytečný fotovoltaický proud. Power-to-Heat znamená v překladu přeměnu elektřiny na teplo.

Designové radiátory s přídavným elektrickým vytápěním jsou napojeny na síť centrálního vytápění, mohou být ale provozovány i elektricky, nezávisle na něm. To je praktické především v přechodovém období a pro krátkodobou potřebu tepla.

Princip Plug & Heat popisuje nekomplikovanou instalaci – především tepelných čerpadel vzduch / voda: ty je zkrátka potřeba jen umístit, zapojit a už se může topit.

Přiváděný vzduch je temperovaný (upravovaný) a filtrovaný vzduch, který proudí do obytných prostor.

Designové radiátory s provozem čistě na elektřinu jsou nezávislé na síti centrálního vytápění. Nekomplikovaná volba pro možnost nezávislého tepla. Řešení, které šetří čas a náklady i ve starší zástavbě.

 R 

RAL je německý institut pro zajišťování kvality a označování. Produktům a službám mimořádně vysoké kvality v různých kategoriích uděluje tzv. značky kvality RAL.

Roční topný faktor je stejně jako ukazatel COP důležitým kritériem určujícím efektivitu tepelných čerpadel. Tento údaj se na rozdíl od ukazatele COP nevztahuje na určitý okamžik provozu, ale na množství tepla pro vytápění a ohřev pitné vody vyprodukovaného za celý rok v poměru k potřebné elektrické energii. Roční topný faktor závisí na mnoha faktorech a kromě mnoha parametrů otopného systému se u něj zohledňuje také místo instalace tepelného čerpadla.

 S 

Na rozdíl od konvekčního vytápění nevzniká u sálavého vytápění téměř žádné víření vzduchu, neboť neohřívá přímo vzduch jako tomu je u konvekčního vytápění, ale předměty a zdi vyskytující se v místnosti. Díky tomu se téměř nevíří vzduch, jak se tomu děje v případě konvekčních radiátorů.

Nejprve se rozehřeje čelní deska radiátoru a postará se o rychlé teplo a maximální tepelný komfort. Při částečném provozním zatížení to většinou stačí pro pokrytí potřeby tepla. Zadní deska působí jako izolační deska. S rostoucí potřebou tepla se rozehřeje i sériově zapojená deska a zajistí pak maximální tepelný výkon radiátoru.

Označení „Smart Grid Ready“ nesou takové konstrukční řady tepelných čerpadel, jejichž regulační technika umožňuje integraci tepelného čerpadla přes definovaná rozhraní do chytré sítě. Všechna tepelná čerpadla Kermi mají certifikaci „SG Ready“.

Stupeň účinnosti popisuje poměr užitečné a přiváděné energie.

 T 

Tepelné zatížení budovy udává, kolik tepelné energie musí být do budovy přiváděno, aby se navzdory ztrátám – např. přes okna a dveře – dosáhlo ideálního prostorového klimatu.

Tepelný odpor je důležitým faktorem pro efektivní podlahové vytápění. Vypočítává se z tloušťky podlahové krytiny nad podlahovým vytápěním a z tepelné vodivosti. Čím vyšší je tepelný odpor, tím méně efektivní je podlahové vytápění.

Teplotou přívodu se rozumí taková teplota, na jakou se musí zahřát voda, než se dostane do otopného okruhu (např. do radiátoru nebo podlahového vytápění).

Teplota zpátečky je teplota, jakou má voda poté, co projde otopným okruhem.

 V 

Vzduch, který prostupuje zvenku.

Vratné síly jsou takové síly, které u podlahového vytápění působí na trubku, aby se vrátila do svého původního tvaru. Malé vratné síly a vysoká flexibilita jsou u systémů podlahového vytápění výhodou.

 Z 

U tepelných čerpadel země / voda se pomocí zemního kolektoru nebo zemních sond načerpává z prostředí tepelná energie a přeměňuje se na teplo pro vytápění. Zemní tepelné kolektory se pokládají zpravidla horizontálně v hloubce až 2 m.

Zemní tepelné sondy načerpávají tepelnou energii z prostředí přes jeden nebo více hloubkových vrtů hlubokých až 100 m. Proto podléhají schvalování. Výhoda oproti zemním kolektorům spočívá ve výrazně menší potřebě místa a vyšších teplotách zdroje v průběhu roku, čímž se dosahuje vyšší efektivity tepelného čerpadla.

Zpětný zisk tepla popisuje možnost opětovného využití energie. Např. u ventilačního systému se tepelná energie odpadního vzduchu odevzdává prostřednictvím tepelného výměníku venkovnímu vzduchu. Podíl opět získaného tepla se vyjadřuje pomocí stupně zpětného zisku tepla, resp. stupně poskytovaného tepla (stupeň účinnosti).

Centrální spolek pro sanitu, vytápění a klima (ZVSHK) je profesní organizace, hospodářský svaz a lobbistická skupina sdružující podniky v Německu z tohoto oboru. (zdroj: ZVSHK)