Právní upozornění
Paar auf Boden vor Laptop

Podmínky používání

1. Obecné údaje

Následující podmínky používání jsou součástí všech věcných břemen ve spojení s používáním domén kermi.de, kermi.com a všech subdomén, které jsou majetkem společnosti Kermi GmbH.
Vedlejší ujednání a doplňky jsou vyžadovány v písemné formě. To platí také pro případ zřeknutí se požadované formy. Pokud by se v těchto podmínkách mělo vyskytnout neplatné ustanovení, zůstávají všechna ostatní ustanovení platná. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno účinným ustanovením, které nejblíže odpovídá hospodářskému účelu dotčené formulace.

2. Používání

Jakýkoliv způsob používání domén kermi.de, kermi.com a všech subdomén, které jsou majetkem společnosti Kermi GmbH, je na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá žádné ručení za:

 • webové stránky, na které bylo odkázáno omylem.
 • škody, které vzniknou používáním informací na webových stránkách Kermi.
 • nefunkční odkazy a následky technických chybových funkcí.
 • funkci software a včetně kalkulaček úspory energie, a jejich následků, které byly staženy nebo používány přes domény kermi.de, kerim.com, včetně všech spojených domén.
 • za výsledky výpočtů softwarových nástrojů, vč. kalkulaček úspory energie a nastavení výsledků v praxi.
 • obchody třetích osob, které byly zprostředkovány přes tuto internetovou platformu.
 • kontakty a jejich následky, které vznikly na základě těchto internetových platforem.
 • Trestní jednání, přestupky nebo manipulaci třetími osobami, které jsou jakýmkoliv způsobem
 • spojeny s webovými stránkami Kermi, resp. přes internetovou platformu nebo s ní provádí zneužívání.

3. Ručení

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné prohlášení nebo záruku, že by měly výslovný nebo tichý charakter. Obzvláště nepředstavují žádné tiché prohlášení nebo záruku ohledně vlastností, způsobilosti k jednání, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušování zákona a patentů. Všechny údaje a zobrazení na webových stránkách jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou konkrétní dohody v uzavíraných smlouvách (např. koupě a objednávka).
Na našich internetových stránkách najdete odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom poukázat na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nemůžeme proto převzít žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerých obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, které jsou obsaženy na našich internetových stránkách.

4. Oprávnění k přístupu

Uživatel se přihlašuje do odborné sekce svými úplnými a správnými údaji. Zákazník sám je odpovědný za ochranu (zachování mlčenlivosti) hesel poskytnutých zákazníkovi pro přístup k nabízeným internetovým službám. Bez písemného souhlasu společnosti Kermi není uživatel oprávněn předávat přístupové údaje (jméno a heslo) třetím osobám mimo přihlášenou společnost. V případě zneužití si společnost Kermi vyhrazuje právní kroky. Uživatel se zavazuje k tomu, že okamžitě změní heslo nebo informuje společnost Kermi, pokud se domnívá, že je heslo známé neoprávněným osobám.

5. Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen používat přístup online pouze náležitým způsobem. Obzvláště nebude možnosti přístupu používat nepřípustně a bude pro ochranu dat dodržovat zásady bezpečnosti dat. Pokud se dozví o nesprávném používání nebo zneužití, neprodleně upozorní společnost Kermi.
Uživatel osvobozuje společnost Kermi od jakékoliv újmy, která mu vznikne z důvodu vlastního porušení smlouvy nebo následkem vymáhání nároků třetími osobami. Je povinen nést náklady za koncové zařízení a telekomunikační poplatky.

6. Hypertextové odkazy

Rozsudkem z 12.  května 1998 - 312 O 85/98 - "Ručení za odkazy" rozhodl Zemský soud Hamburk, že se umístěním odkazu ručí za obsahy odkazovaných stránek, příp. se ručí společně. Tomu lze zabránit pouze tím, že bude vysloveno výslovné distancování se od těchto obsahů.
Na webových stránkách společnosti Kermi jsou založeny odkazy na jiné stránky. U všech těchto odkazů, které se nachází na této a na následujících stránkách, nemá společnost Kermi GmbH žádný vliv na úpravu a obsahy odkazovaných stránek. Proto se výslovně distancujeme od všech obsahů všech odkazovaných stránek na naší celé platformě vč. všech podstránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné na naší domovské stránce a pro všechny obsahy stránek, ke kterým vedou odkazy nebo bannery. Hypertextové odkazy na cizí stránky, které jsou publikovány proti vůli majitele stránek, budou na požádání odstraněny.

7. Příslušnost soudu

Sídlem místně příslušného soudu je naše registrované sídlo společnosti, pokud je zákazník také obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejně-právním zvláštním majetkem. To samé platí i tehdy, když zákazník nemá v tuzemsku žádný jiný příslušný soud, nebo po uzavření smlouvy přeloží své sídlo do zahraničí. Jsme oprávněni podat žalobu na zákazníka i u jiných místně příslušných soudů.“
„Ohledně veškerých nároků a práv platí nesjednocené právo Spolkové republiky Německo. Působnost obchodního práva OSN (CISG), stejně jako kolizního práva úvodního zákona k Občanskému zákoníku je výslovně vyloučena. Jazykem smlouvy je němčina.“
 
Plattling, červenec 2007

 

 

Podmínky používání snímků a obrázků

I. Rozsah platnosti

Následující podmínky použití (všeobecné obchodní podmínky) platí mezi společností Kermi GmbH a na jejích webových stránkách registrovanými odbornými partnery, jimž poskytuje společnost Kermi GmbH práva k užívání autorsky chráněných děl. Zde jde o písemná díla (katalogy, prezentace apod.), fotografická a filmová díla, která zobrazují a popisují především výrobky z oblasti sanitární, otopné, větrací a klimatizační techniky. Odbornými partnery jsou odborné velkoobchody, odborní řemeslníci, projektanti, architekti, vzdělávací a školící střediska, spojené podniky a další osoby podílející se na uvádějí produktů společnosti Kermi GmbH na trh. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují také na zobrazení a obsahy (popisy výrobků, technické specifikace, návody k použití, adresáře, náčrty, technické výkresy, elektronické dokumenty atd.). Použití, které nespadá do oblasti použití průmyslových ochranných zákonů. Případně platí tato ustanovení v přiměřené míře.

II. Přihlášení/registrace

Odborný partner je povinen se před použitím souborů přihlásit na webových stránkách Kermi ve své zemi s uvedením svého jména, firmy, případně zákonného zástupce a adresy. Používání databáze bez přihlášení porušuje zákonem chráněná práva. Společnost Kermi GmbH si vyhrazuje právo na stíhání takového porušení práv v občanskoprávním nebo trestněprávním sporu.

III. Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami

Odborný partner je dále oprávněn k používání materiálů pouze v případě, že uznává všeobecné obchodní podmínky za závazné. Používání bez souhlasu představuje rovněž porušení autorských práv. Odborný partner vyjadřuje souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami tím, že na webových stránkách stiskne tlačítko „Přečetli jste si naše podmínky používání a souhlasíte s nimi“ a tím je přijímá.

IV. Účel použití

Díla jsou poskytnuta k dispozici výhradně k reklamě na výrobky Kermi. To zahrnuje získávání zákazníků a produktů. K tomuto účelu mohou být díla importována v digitální podobě do systémů elektronického zpracování dat odborného partnera a rozmnožována.

V. Předmět postoupení práv

Předmětem této dohody jsou na webových stránkách Kermi nabízené údaje o výrobcích, písemná díla, fotografie, filmová díla a snímky včetně metadat, která k nim náleží v případě digitalizace, i když tato data nespadají do oblasti použití průmyslových ochranných práv. Obdobně platí tato ustanovení.

VI. Práva a rozsah užívání

1. Společnost Kermi GmbH poskytuje odbornému partnerovi jednoduché, nevýhradní, odvolatelné právo k užívání děl poskytnutých k dispozici.

2. Obsah děl nesmí být měněn. Je zakázáno vytvářet obrazové a videové montáže. To platí zejména u videí a fotografií prostřednictvím Foto Composer.

3. Díla musí být opatřena poznámkou o autorských právech (Copyright) podle bodu X. této dohody.

4. Společnost Kermi GmbH nepřebírá žádnou záruku za správnost a aktuálnost děl. Odborný partner je povinen zkontrolovat aktuálnost nejméně jednou ročně.

5. Díla smí být používána až do odvolání společností Kermi GmbH ve vlastních online obchodech odborných partnerů. Používání děl v sociálních sítích (například Facebook, Pinterest) a na platformách třetí osoby (například Amazon, ebay) je vyžadován výslovný souhlas společnosti Kermi GmbH.

6. Rozsah použitých děl (rozsah sortimentu, počet použitých atributů) stanoví odborný partner podle svého uvážení.

7. V jednotlivých případech je společnost Kermi GmbH oprávněna omezit nebo rozšířit rozsah poskytnutých práv. To se děje prostřednictvím informace na webových stránkách popřípadě před stažením.

8. Postoupení práv k užívání ve výše stanoveném rozsahu a k výše uvedeným účelům jiným odborným partnerům (jiným osobám) je v digitální podobě povoleno, pokud budou předmětným osobám uloženy stejné povinnosti, jaké platí pro odborného partnera podle této smlouvy. Kermi GmbH může od odborného partnera vyžadovat bez udání důvodu písemný doklad o uložení zmíněné povinnosti předmětným jiným osobám.

VII. Úhrada za používání

Poskytnutí práv k užívání udělené společností Kermi GmbH odbornému partnerovi se provádí bezplatně. Další předávání děl jiným osobám za úhradu je podle VI.8 nepřípustné.

VIII. Práva k dílům poskytnutým k dispozici

Kermi GmbH zaručuje, že disponuje potřebnou právní pozicí k poskytování práv k užívání.

IX. Doba platnosti

Kermi GmbH může jednostranným prohlášením bez uvedení důvodů kdykoli ukončit vztah s užíváním děl a odvolat právo k užívání s okamžitou platností. Odborný partner je poté povinen v průběhu deseti pracovních dnů zcela odstranit uložená data děl ze svých systémů elektronického zpracování dat a hmatatelná díla (například CD, DVD, katalogy) vrátit zpět společnosti Kermi GmbH nebo je po dohodě zničit.

X. Upozornění na autorská práva

1. Díla musí být opatřena následující informací:
© Copyright by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling, Německo. Písemná díla, obrázky, videa jsou chráněny autorskými právy. Jakékoliv využití nad úzký rámec autorského práva je bez souhlasu autora nezákonné a trestné. To platí zejména pro kopírování, překlady, záznam na mikrofilmy a ukládání a zpracovávání v elektronických systémech. Totéž platí pro zveřejňování v internetu.“

2. Uvedení autora
Za předpokladu, že je společnost Kermi GmbH povinna uvést u jednotlivých děl autora, zavazuje se odborný partner postupovat v takových případech stejně. Společnost Kermi GmbH na tuto skutečnost upozorní odborného partnera v rámci procesu stahování.

XI. Ručení

Pokud odborný partner nebo jiná osoba poruší své povinnosti nebo se proviní proti ustanovením této smlouvy o používání, může společnost Kermi GmbH vyžadovat náhradu takto vzniklé škody, která zahrnuje i náklady na právní zastoupení a právní stíhání. To platí zejména také pro případ, že budou proti společnosti Kermi GmbH vzneseny nároky v důsledku porušování práv jiných osob (například poskytovatel licence nebo vyobrazené osoby). Jestliže odborný partner používá díla poskytnutá k dispozici jiným způsobem, než stanoví tato dohoda, může společnost Kermi GmbH vyžadovat, aby takového jednání zanechal.

 XII. Zdroje

Díla jsou nabízena odbornému partnerovi v digitalizované podobně prostřednictvím stahování z webových stránek Kermi.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Forma
Vedlejší ujednání, změny a doplnění lišící se od ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou vyžadovány v písemné formě. Musí být jako takové označeny. To platí také na zrušení tohoto požadavku na písemnou formu.

2. Neplatná ustanovení
Pokud by některé ustanovení bylo z nějakého důvodu neplatnénebo neproveditelné, platnost ostatních ustanovení této smlouvy zůstává nedotčena. Namísto neúčinného nebo neproveditelného ustanovení bude platit přiměřené ustanovení, které se v rámci právně přípustného nejvíce blíží tomu, co smluvní strany původně zamýšlely.

3. Místo naplnění, použitelné právo a dohoda o sídle soudu
Místem naplnění je Plattling. Platí výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kupního práva spojených národů. Pro případ jakýchkoli sporů ze smluv nebo ve spojení se smlouvami, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, je místně příslušným soudem okresní soud Mnichov I.

 

Stav: 17.05.2016

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásady důvěrnosti a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány a zpracovávány pouze v nutném rozsahu. Následující prohlášení vám poskytuje přehled o tom, jak zaručujeme tuto ochranu a jaké údaje k jakým účelům jsou shromažďovány.

Jméno a adresa správce

Správce ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“):

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

e-mail: info@kermi.de
telefon: +49-9931 501-0
fax: +49-9931 507 696

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů stanovený zákonem:

Kermi GmbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

telefon +49-9931 501-300
datenschutz@kermi.de
www.kermi.de

Každý subjekt údajů se může kdykoliv s veškerými dotazy a podněty k ochraně osobních údajů obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

1. Vaše práva

 

Když používáte tyto webové stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, s nimiž můžete být osobně identifikováni.

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu ukládání. Při existenci zákonných předpokladů máte kromě toho právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, omezení zpracování, námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.

Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování vašich osobních údajů až do odvolání není odvoláním dotčená. Rovněž není dotčeno další zpracování těchto údajů na základě jiného právního základu, například ke splnění právních závazků.

K tomu a k dalším otázkám na téma osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů námi porušuje platné právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

 

a) Při návštěvě našich webových stránek

Jestliže navštívíte naše webové stránky, zpracováváme údaje, které nám automaticky zašle váš prohlížeč. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, přesný čas serverového požadavku, typ prohlížeče a verzi prohlížeče, používaný operační systém, referenční URL, název hostitelského počítače, z něhož je uskutečňován přístup. Osobní údaje o používání našich webových stránek zpracováváme pouze v případě, že je to nutné k tomu, aby se uživateli umožnilo využití služby.

Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány k interním statistickým účelům. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy . Dalším základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, protože máme legitimní zájem na zpracování údajů, aby se zaručila stabilita a bezpečnost webových stránek.

Částečně pro to používáme také soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které obdrží váš počítač a které uloží váš prohlížeč. Naše internetové stránky používají cookies na více místech. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky vstřícnější, efektivnější a bezpečnější. Většina z námi používaných cookies jsou tzv. „cookies relace“. Po skončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Cookies nezpůsobí na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Máte možnost tuto funkci v rámci vašeho prohlížeče deaktivovat nebo nastavit tak, abyste mohli v jednotlivém případě určit, zda má být soubor cookie akceptován nebo ne. V tomto případě může ovšem dojít k omezením obslužnosti našich webových stránek. Cookies nutné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých funkcí (např. funkce nákupního košíku) jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb.

Jiným souborům cookies, které jsou ukládány (např. cookies k analýze vašeho chování na internetu), se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů věnujeme samostatně.

b) Při registraci na těchto webových stránkách

Můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách, abyste mohli používat dodatečné funkce na těchto stránkách. K tomu zadané údaje používáme pouze za účelem použití příslušné nabídky nebo služby, pro který jste se zaregistrovali. Případné povinné údaje požadované při registraci se musí uvést úplně. V opačném případě vaši registraci odmítneme.

Pro důležité změny, například k rozsahu nabídky nebo v případě technicky důležitých změn, používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás informovali touto cestou.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas, který jste udělili, můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí, když nám to neformálně sdělíte e-mailem. Odvolání se nedotýká zákonnosti již provedeného zpracování údajů.

Údaje shromážděné při registraci ukládáme, dokud budete zaregistrovaní na našich webových stránkách, a poté budou vymazány. Zákonné doby uchovávání tím nejsou dotčené.

c) Při použití kontaktního formuláře

Jestliže nám zašlete poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z formuláře poptávky a kontaktní údaje, které tam uvedete, u nás uloženy za účelem zpracování vaší poptávky a případných doplňujících otázek. Tyto údaje nepředáme třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí, když nám to neformálně sdělíte e-mailem. Odvolání se nedotýká zákonnosti zpracování osobních údajů provedeného do odvolání.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nevyzvete k výmazu, neodvoláte svůj souhlas k uložení nebo odpadne účel pro uložení osobních údajů (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Zákonné doby uchovávání tím nejsou dotčené.

d) Při použití funkce komentáře na těchto webových stránkách

Pro funkci komentáře na těchto stránkách se kromě vašeho komentáře ukládají také údaje k okamžiku vyhotovení komentáře, vaše e-mailová adresa a, pokud nekomunikujete anonymně, vámi zvolené uživatelské jméno.

Naše funkce komentáře ukládá IP adresy uživatelů, kteří zasílají komentáře. Protože komentáře na našich stránkách před aktivací neprověřujeme, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli v případě porušování práv jako obtěžování nebo propaganda postupovat proti původci.

Jako uživatelé stránek se můžete po přihlášení přihlásit k odběru komentářů. Obdržíte e-mail s potvrzením, aby se zkontrolovalo, zda jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy. Tuto funkci můžete kdykoliv zrušit pomocí odkazu v informačních e-mailech. Údaje zadané v rámci přihlášení k odběru komentářů budou v tomto případě vymazány; pokud jste nám tyto údaje zaslali pro jiné účely a na jiném místě (např. objednání newsletteru), zůstanou ovšem u nás.

Zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas, který jste udělili, můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí, když nám to neformálně sdělíte e-mailem. Odvolání se nedotýká zákonnosti již provedeného zpracování osobních údajů.

Vaše údaje, které shromažďujeme (např. IP adresa), zůstanou u nás, dokud nebude komentovaný obsah zcela vymazán, dokud komentáře nebudou muset být vymazány z právních důvodů (např. urážlivé komentáře), dokud nás nevyzvete k výmazu nebo neodvoláte svůj souhlas s ukládáním. Zákonné doby uchovávání tím nejsou dotčené.

e) Zpracování údajů o zákaznících a smlouvách

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pokud jsou nutné k založení, obsahové úpravě nebo změně právního vztahu, pro management zákazníků a vztahy se zákazníky a pro prodejní a marketingové aktivity společnosti.

Takové osobní údaje zpracováváme, abychom umožnili realizaci obchodů, provádění prodejních aktivit, dodávek, poskytování zákaznického servisu, fakturaci a navázání kontaktu se zákazníky v rámci plnění smlouvy, marketingu a jinou péči o vztah se zákazníky. Osobní údaje kromě toho rovněž používáme k vyřízení případů a nároků a poskytnutí podpory požadované zákazníky.

Osobní údaje pochází přímo od zákazníka nebo jsme je shromáždili ve spojení s vaším používáním produktů a služeb. Osobní údaje mohou být získány také z veřejných rejstříků a jiných spolehlivých externích zdrojů. Zpracování osobních údajů je nutné pro poskytování plnění z kupních smluv, jejichž stranou je zákaznický podnik. Dále je zpracování osobních údajů nutné pro námi sledované, legální zájmy v rámci sledování obchodních cílů společnosti. Základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (splnění smlouvy nebo opatření přijaté před uzavřením smlouvy).

Shromážděné zákaznické údaje budou po dokončení zakázky nebo skončení obchodního vztahu vymazány. Zákonné doby uchovávání tím nejsou dotčené.

Osobní údaje zásadně používáme výhradně pro interní obchodní účely a neposkytujeme je externím stranám. Společnosti koncernu Arbonia mohou v rozsahu nutném ke splnění výše uvedených účelů obdržet přístup k osobním údajům a zpracovávat je. Třetím stranám nepatřícím ke společnostem koncernu Arbonia poskytujeme osobní údaje pouze v případě, že je to nutné v rámci realizace smlouvy, například společnostem pověřeným dodáním zboží nebo bance pověřené provedením platby. K jinému předávání údajů nedochází, případně k němu dochází pouze v případě, že budete s předáváním výslovně souhlasit. Případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s použitelnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

f) Zpracování údajů ve výběrovém řízení

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem provedení výběrového řízení. Jestliže bude s uchazečem uzavřena pracovní smlouva, budou předané osobní údaje uloženy za účelem realizace pracovního poměru při dodržení zákonných předpisů.

Jestliže nebude s uchazečem pracovní smlouva uzavřena, budou podklady žádosti o přijetí do zaměstnání šest měsíců po oznámení rozhodnutí o odmítnutí automaticky vymazány, pokud výmazu nebrání jiné oprávněné zájmy správce.

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely se provádí na základě souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu správce bránícího výmazu. Můžeme spolupracovat s jinými společnostmi koncernu Arbonia a dalšími třetími místy zpracovávajícími údaje (např. poskytovatelé IT služeb). Případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s použitelnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

Informace k rexx:

Tyto webové stránky využívají služeb firmy rexx systems GmbH, Headquarters, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Německo („rexx“). Švýcarská pobočka, rexx systems Schweiz AG, se nachází na adrese Sparrenbergstrasse 5 v 8103 Curychu. Po zadání a přenosu se vaše údaje mohou dostat přímo zašifrovaně na servery společnosti rexx, která údaje ukládá výlučně zašifrovaně na serveru ve výpočetním středisku firmy Host Europe GmbH (se sídlem v Kolíně). Pokud tomu tak bude, budou všechny údaje zašifrovány na základě postupu SSL. Pokud se po své registraci přihlásíte s poskytnutými uživatelskými údaji, použije se také pro to šifrovací proces SSL.

Předávání osobních údajů se provádí v souladu s použitelnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření. Jak správce, tak i poskytovatel internetových služeb přijmou technická a organizační bezpečnostní opatření, aby vaše shromážděné údaje chránili proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s technickým vývojem.

Informace k webové analýze Matoma (dříve Piwik):

Naše webové stránky používají v rámci výběrového řízení funkci služby webové analýzy Piwik. Webová analýza Piwik používá soubory cookies, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. K tomu se na našem serveru ukládají informace o používání těchto webových stránek vytvořené pomocí souboru cookie. IP adresa se před uložením anonymizuje. Soubory cookies webové analýzy Piwik zůstanou na vašem počítači, dokud je nevymažete.

Používání souborů cookies webové analýzy Piwik probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat jak naše webové stránky, tak i naši reklamu.

Informace vytvořené souborem cookie o používání těchto webových stránek se nepředávají třetím stranám. Ukládání souborů cookies můžete zrušit příslušným nastavením vašeho softwaru prohlížeče. Upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nebudete případně moci používat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Jestliže s ukládáním a používáním vašich údajů nesouhlasíte, můžete ukládání a používání pro budoucnost zakázat nastavením souboru cookie opt-out v rámci používání portálu Kermi s nabídkou pracovních míst volbou odpovídající funkce. Jestliže vaše soubory cookie vymažete, bude to mít za následek také vymazání souboru cookie opt-out webové analýzy Piwik. Opt-out se musí při opětovné návštěvě našich stránek znovu aktivovat.

g) Zpracování údajů pro zasílání newsletterů a reklamních zásilek

Jestliže se přihlásíte k odběru newsletteru nabízeného na těchto webových stránkách, budou údaje uvedené při přihlášení k odběru newsletteru nebo reklamních zásilek použity pouze k zasílání newsletteru, pokud nebudete souhlasit s dalším používáním. Souhlasíte s tím, že tyto osobní údaje smíme zasílat také dalším společnostem koncernu Arbonia a také další společnosti koncernu Arbonia smí tyto údaje zpracovávat ke stejnému účelu a zasílat vám newsleter o celé nabídce služeb společností koncernu Arbonia. Třetím stranám mimo společnosti koncernu Arbonia nebudeme osobní údaje předávat.

Jestliže se přihlásíte k odběru newsletteru e-mailem, pro který je nutné uvést osobní údaje, obdržíte e-mail s potvrzením na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Teprve po potvrzení odkazů obsažených v tomto e-mailu bude vaše přihlášení dokončeno. Zpracování probíhá výlučně na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejím používáním k zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat postupem odhlášení uvedeným v newsletteru. Odvolání se nedotýká zákonnosti již provedeného zpracování osobních údajů.

Údaje, které uvedete při přihlášení k odběru newsletteru, uložíme až do okamžiku zrušení odběru newsletteru a po zrušení odběru newsletteru je vymažeme. Nedotýká se to údajů, které u nás budou uloženy na základě jiného účelu nebo jiného souhlasu (např. e-mailové adresy pro jiný newsletter nebo pro další funkce na webových stránkách).

Můžeme spolupracovat s jinými společnostmi koncernu Arbonia a dalšími třetími místy zpracovávajícími osobní údaje (např. poskytovateli IT služeb). Případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s použitelnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

3. Vyhodnocení údajů o návštěvnosti a použití analytických nástrojů

Chtěli bychom obsah těchto webových stránek cíleně přizpůsobit vašim zájmům a tímto způsobem zlepšit naši nabídku pro vás. Za účelem této úpravy odpovídající potřebám a průběžné optimalizace našich webových stránek používáme různé webové analytické služby.

Informace o Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Tyto webové stránky používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Google Analytics používá textové soubory cookies, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace o používání těchto webových stránek zaznamenané přes cookies jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou ukládány.

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Google tak zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před zasláním do USA. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace používat k vyhodnocení toho, jak webové stránky používáte, k sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek spojených s používáním webových stránek a používáním internetu.

Ukládání souborů cookies Google Analytics probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. Provozovatel má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak své webové stránky, tak i svou reklamu.

Ukládání souborů cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nebudete případně moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů vytvořených souborem cookie, které se vztahují na vaše používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: < tools.google.com/dlpage/gaoptout >.

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující Umístí se cookie opt-out, který zamezí shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics.

Více informací k zacházení s uživatelskými údaji u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Tyto webové stránky využívají funkci “demografické údaje” Google Analytics. Mohou se tak vyhotovit zprávy, které obsahují výpovědi o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pochází ze zájmově orientované reklamy Google a z dat návštěvnosti třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat nastavením oznámení ve vašem účtu Google nebo zakázat shromažďování vašich údajů Google Analytics, jak je uvedeno v bodě “Námitka proti shromažďování údajů”.

Poskytovatelem těchto funkcí je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Více informací k zacházení s uživatelskými údaji u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Informace k remarketingu ve službě Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce remarketingu od služby Google Analytics, ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick v rámci více zařízení. Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vyhotovené remarketingem služby Google Analytics s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick v rámci více zařízení. Tak se mohou zájmově vztažená, personalizovaná reklamní sdělení, která byla v závislosti na vašem dřívějším využívání webových stránek a chování na internetu přizpůsobena pro vás na koncovém přístroji (např. mobilu), zobrazit také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tablet nebo počítač).

Jestliže jste udělili odpovídající souhlas, propojí Google k tomuto účelu průběh vašeho prohlížeče webových aplikací s vaším účtem na Google. Tímto způsobem se mohou na každém konečném zařízení, na němž se přihlásíte se svým účtem na Google, zobrazit stejná personalizovaná reklamní sdělení.

Pro podporu této funkce shromažďuje Google Analytics ID uživatelů ověřené společností Google, která se přechodně propojují s našimi daty Google Analytics, aby se definovaly a vytvořily cílové skupiny pro reklamu v rámci více zařízení.

Můžete vznést námitku proti remarketingu / targetingu v rámci více zařízení deaktivací personalizované reklamy ve svém účtu na Google.

Shrnutí shromážděných údajů na vašem účtu na Google se provádí výlučně na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat u Google. U procesů shromažďování údajů, které nejsou slučovány na vašem účtu na Google (např. protože nemáte účet na Google nebo jste vznesli námitku proti slučování), vychází shromažďování údajů z čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z toho, že máme zájem o anonymizovanou analýzu návštěvníků webových stránek k reklamním účelům.

Poskytovatelem těchto funkcí je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace k těmto funkcím a více informací k nakládání s údaji uživatelů při remarketingu Google Analytics najdete v odpovídajícím prohlášení o ochraně osobních údajů Google.

Informace k Google AdWords a Google Conversion-Tracking

Naše webové stránky částečně používají funkci Google AdWords. V rámci Google AdWords používáme tzv. Conversion-Tracking (sledování konverzí). Jestliže kliknete na inzerát umístěný Google, umístí se cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies (malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč na počítači uživatele) přestanou platit po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Jestliže uživatel navštíví určité stránky těchto webových stránek, dokud soubor cookie ještě nepřestal platit, může Google a rovněž my můžeme poznat, že uživatel klikl na inzerát a byl přesměrován na tyto stránky.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný cookie. Informace získané pomocí cookies konverze slouží k vytvoření statistiky konverzí pro nás jako zákazníka AdWords. Dozvíme se celkový počet uživatelů, kteří klikli na náš inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem sledování konverzí. Neobdržíme ovšem žádné informace, s nimiž bychom mohli uživatele osobně identifikovat.

Ukládání souborů "cookies konverze" probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. Máme oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat jak naše webové stránky, tak i naši reklamu.

Poskytovatelem těchto funkcí je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Více informací o Google AdWords a Google Conversion-Tracking a o zacházení s údaji uživatelů najdete v prohlášeních o ochraně údajů Google.

Jestliže se nechcete účastnit sledování, můžete vznést námitku proti tomuto používání deaktivováním cookie sledování konverzí Google přes váš internetový prohlížeč pod nastavením uživatele. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o umístění cookies informováni a mohli cookies povolit pouze v konkrétním případě, vyloučit přijetí cookies v určitých případech nebo přijetí cookies obecně vyloučit a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být funkce těchto webových stránek omezena.

Informace k Mouseflow

Naše webové stránky používají funkce Mouseflow, nástroje webové analýzy k zaznamenání jednotlivě vybraných jednotlivých návštěv (pouze s anonymizovanou IP adresou). Vznikne tak protokol pohybů myši, kliknutí myší a interakce klávesnice s úmyslem namátkově zaznamenat jednotlivé návštěvy těchto webových stránek jako tzv. session replays a vyhodnotit formou tzv. heatmaps a z toho odvodit potenciální zlepšení pro tyto webové stránky. Údaje shromažďované Mouseflow se nevztahují na konkrétní osoby a nejsou předávány třetím stranám.

Poskytovatelem této funkce je Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Dánsko. Ukládání a zpracování shromážděných údajů je prováděno v rámci EU. Jestliže si nepřejete shromažďování údajů ze strany Mouseflow, můžete proti tomu vznést námitku na všech webových stránkách, které používají Mouseflow, pod následujícím odkazem: mouseflow.de/opt-out/.

4. Předávání osobních údajů a zpracování údajů třetími stranami

Zásadně používáme osobní údaje výlučně pro interní obchodní účely a údaje nepředáváme externím stranám, ledaže je to nutné pro splnění smlouvy, zákonně přípustné nebo jste s tím souhlasili.

Můžeme ovšem s jinými společnostmi nebo osobami ("zpracovateli") uzavřít smlouvy, abychom je pověřili prováděním určitých úkolů naším jménem. Přitom může být nutné, abychom zpracovatelům poskytli přístup k osobním údajům. Naši zpracovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o zaslaných osobních údajích a nesmí informace používat pro jiné účely než námi stanovené. Příklady pro takové úkoly, které převezmou zpracovatelé, jsou služby v oblastech technika, platební a dodavatelské služby, marketing, snížení úvěrových rizik nebo ochrana proti podvodům, poskytovatelé analytických služeb, poskytovatelé vyhledávaných informací nebo zpracování v rámci skupiny.

Takové případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s použitelnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

5. Služby nebo obsahy třetích stran na našich webových stránkách

 

a) Odkazy na webové stránky

Pro vaši optimální informovanost najdete na našich stránkách odkazy, které odkazují na stránky třetích stran. Protože se přitom jedná o webové stránky jiných poskytovatelů služeb, nemáme žádný vliv na jejich obsahy, za které je odpovědný výhradně příslušný poskytovatel služeb. Pro stránky třetích stran, na které se odkazuje, toto prohlášení o ochraně osobních údajů proto neplatí.

b) Nástroje

Naše webové stránky používají funkce různých nástrojů pro zvýšení funkčnosti našich webových stránek.

Informace o webových fontech Google

Naše stránky používají k jednotnému zobrazení druhů písma funkci „webové fonty“ poskytovanou společností Google. Při návštěvě stránek stahuje váš prohlížeč potřebné webové fonty do mezipaměti prohlížeče pro zobrazení textů a druhů písma. K tomuto účelu se vámi používaný prohlížeč připojí k serverům Google. Tak se Google dozví o tom, že přes vaši IP adresu byly navštíveny naše stránky.

Používání webových fontů Google probíhá v zájmu jednotného a přitažlivého zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jestliže váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije váš počítač standardní písmo.

Poskytovatelem této funkce je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace k zacházení s údaji o uživatelích společností Google najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Informace o Google Maps

Naše webové stránky používají funkce mapové služby Google Maps. K používání funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se mohou převést na server Google v USA a tam uložit. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

Používání Google Maps probíhá v zájmu přitažlivého zobrazení našich online nabídek a snazší dohledatelnosti míst, které jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Poskytovatelem této funkce je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace k zacházení s údaji o uživatelích společností Google najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

c) Sociální pluginy

Dále naše webové stránky používají funkce různých tzv. sociálních pluginů ("tlačítek") sociálních médií jako Facebook, Google+, LinkedIn a Twitter. Sociální média (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube nebo LinkedIn) umožňují uživatelům těchto platforem sociálních médií vytvořit odkazy na jejich profilech v sociálních médiích, aby se uložily nebo sdílely s jejich kontakty na sociálních médiích.

Když navštívíte naše webové stránky, jsou tlačítka k takovým sociálním médiím standardně deaktivovaná. Bez vaší intervence nebudou zaslány žádné údaje odpovídajícím sociálním sítím. Než budete moci používat tato tlačítka, musíte je aktivovat tím, že na ně kliknete. Poté zůstanou aktivní, než je zase deaktivujete.

Po jejich aktivaci se naváže přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah tlačítka se poté přenese ze sociální sítě přímo na váš prohlížeč, který ho začlení do webových stránek. Po aktivování tlačítka může sociální síť vyhledávat údaje, nezávisle na tom, zda jste s tlačítkem ve vzájemné interakci nebo ne. Jestliže jste přihlášeni v sociální síti, může síť přiřadit vaši návštěvu webových stránek k vašemu uživatelskému účtu.

Jestliže jste uživatelem sociální sítě a nepřejete si, aby kombinovala údaje z vaší návštěvy našich webových stránek s vašimi uživatelskými údaji, musíte se před aktivací tlačítek odhlásit z příslušné sociální sítě.

Nemáme žádný vliv na zacházení s údaji shromážděnými sociálními sítěmi pomocí jejich tlačítek. Směrnice o používání údajů sociálních sítí poskytují informace o účelu a rozsahu údajů, které shromažďují, jak se tyto údaje zpracovávají a používají, o právech, která máte k dispozici, a nastaveních, která můžete používat k ochraně své privátní sféry. Další informace o rozsahu a účelu takového shromažďování a zpracování vašich údajů jsou uvedeny v oznámeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů služeb, jejichž služby a/nebo obsahy činíme v této souvislosti odpovědnými za ochranu vašich údajů.

Informace k Facebook pluginům (tlačítko Like a Share)

Naše webové stránky používají funkce sociální sítě Facebook. Facebook pluginy poznáte podle loga Facebooku nebo "tlačítka Like" ("To se mi líbí") na našich stránkách. Když navštívíte naše stránky a přihlásili jste se na Facebooku, vytvoří se pomocí pluginu přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informaci, že jste s vaší IP adresou navštívili naše stránky. Když kliknete na tlačítko Facebooku "To se mi líbí" v době, kdy jste přihlášení na svém facebookovém účtu, můžete na obsahy na našich stránkách odkázat na svém facebookovém profilu. Facebook tak může návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého uživatelského účtu na Facebooku odhlásíte . Upozorňujeme na to, že se nedozvíme obsah předávaných údajů a jejich používání Facebookem.

Poskytovatelem těchto funkcí je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Další informace k zacházení s údaji o uživatelích společností Facebook najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook.

Informace k Twitteru

Naše webové stránky používají funkce služby Twitter. Používáním Twitteru a funkce "Re-Tweet" budou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a oznámeny jiným uživatelům. Přitom se mohou také přenášet údaje na Twitter. Upozorňujeme na to, že se nedozvíme obsah předávaných údajů a jejich používání společností Twitter.

Poskytovatelem těchto funkcí je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Další informace k zacházení s údaji o uživatelích společností Twitter najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter.

Informace k Instagramu

Naše webové stránky používají funkce služby Instagram. Jestliže jste přihlášeni ve vašem účtu na Instagramu, můžete kliknutím na tlačítko Instagram odkázat na obsahy našich stránek na vašem profilu na Instagramu. Instagram tak může návštěvu našich webových stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že se nedozvíme obsah předávaných údajů a jejich používání společností Instagram.

Poskytovatelem těchto funkcí je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Další informace k zacházení s údaji o uživatelích společností Instagram najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram.

Informace k Pinterestu

Naše webové stránky používají funkce sociální sítě Pinterest. Jestliže navštívíte některou z našich webových stránek vybavených pluginem Pinterest a jste přihlášení u Pinterest, naváže se spojení se servery Pinterest. Přitom se mohou pluginem předávat zaznamenané údaje (vaše IP adresa, adresa navštívených webových stránek, které rovněž obsahují funkce Pinterest, druh a nastavení prohlížeče, datum a okamžik požadavku, váš způsob používání Pinterest) serverům Pinterest v USA. Upozorňujeme na to, že se nedozvíme obsah předávaných údajů a jejich používání společností Instagram.

Provozovatelem pluginu je Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. Další informace k zacházení s údaji o uživatelích společností Pinterest najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest.

6. Výmaz osobních údajů

Pokud jsme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů neuvedli žádné zvláštní lhůty pro uchovávání, platí tato všeobecná pravidla:

Vaše údaje budou zásadně vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro zamýšlené účely nebo když odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku proti používání z oprávněného zájmu. Po tomto okamžiku budou údaje ukládány jen v případě, že to bude nutné podle zákonného předpisu, kterému podléháme (např. daňově a obchodně právní předpisy), nebo budou údaje zapotřebí k obhajobě, výkonu nebo odvrácení právních nároků.

7. Bezpečnost

Všechny informace, které nám poskytnete, budou uloženy na serverech na území Evropské unie, EHP a Švýcarska. Zvláštní důraz přitom klademe na to, aby byla v příslušné zemi zaručena přiměřená úroveň ochrany údajů.

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje chránili proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo proti neoprávněnému zásahu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme a upravujeme v souladu s technickým vývojem.

Upozorňujeme ovšem na to, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Všeobecná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

8. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může podléhat úpravám, např. na základě změn zákonů nebo změn při zpracování. Proto vás žádáme, abyste tuto stránku pravidelně pročítali.

Prohlášení o ochraně dat formulář pro uchazeče

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Kermi s.r.o., IČO 64832279, se sídlem Dukelská 1427, 349 01 Stříbro, tel. 374 611 272 email: jobs@kermi.cz , zpracovávat Vaše osobní údaje, a to za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na konkrétní pozici. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, rodinný stav, státní příslušnost, emailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti, zdravotní omezení, jazykové schopnosti, trestní zachovalost a fotografie, jak uvedeno ve formuláři výše. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu průběhu výběrového řízení. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytně nutném, a to z právního důvodu:

 • pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy do skončení výběrového řízení, resp.
 • z důvodu nezbytného pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti jako správce údajů po skončení výběrového řízení.

Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší společnosti námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se svojí stížností.

Prohlášení uchazeče: Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Jsem si vědom(a), že přijetí do zaměstnání na základě uvedených nepravdivých údajů může mít za následek okamžité zrušení pracovního poměru nebo výpověď pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, případně může mít i další negativní právní následky. 

Autorské právo

Copyright Kermi GmbH. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, videosoubory a animované soubory, jakož i jejich uspořádání a úprava a další zde zveřejněné informace podléhají autorskému právu a ostatním zákonům k ochraně duševního vlastnictví. Není dovoleno je pro obchodní účely kopírovat, upravovat nebo používat na jiných webových stránkách bez našeho souhlasu. Některé internetové stránky společnosti Kermi obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu těch, kteří nám jej poskytli.

Výslovně si vyhrazujeme veškerá ochranná práva (obzvláště autorské právo, právo k ochranným známkám a právo k průmyslovým vzorům). Uvádění referencí s naší firmou není bez předchozího písemného souhlasu dovoleno.

Ručení

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné prohlášení nebo záruku, že by měly výslovný nebo tichý charakter. Obzvláště nepředstavují žádné tiché prohlášení nebo záruku ohledně vlastností, způsobilosti k jednání, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušování zákona a patentů. Všechny údaje a zobrazení na webových stránkách jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou konkrétní dohody v uzavíraných smlouvách (např. koupě a objednávka).

Na našich internetových stránkách najdete odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom poukázat na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nemůžeme proto převzít žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerých obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, které jsou obsaženy na našich internetových stránkách.

Informace o produktech a cenách

Po skončení uzávěrky jednotlivých stránek může dojít ke změnám výrobků a služeb. Konstrukční změny nebo změny tvaru, odchylky barevných odstínů, a také změny v rozsahu dodávek nebo služeb ze strany výrobce zůstávají během dodací lhůty vyhrazeny, pokud jsou změny nebo odchylky pro zákazníka se zohledněním zájmů společnosti Kermi únosné. Obrázky mohou obsahovat také příslušenství, zvláštní výbavu nebo jiné rozsahy, které nepatří k sériovému rozsahu dodávek nebo služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé stránky mohou obsahovat typy a služby, které v některých zemích nejsou nabízeny. Všechny údaje a zobrazení popsaných výrobků jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou pouze konkrétní ujednání v případě pozdějšího uzavření smlouvy. Výpovědi o zákonných, právních a daňových předpisech a účincích jsou platné pouze pro Spolkovou republiku Německo.

Ochrana osobních údajů má pro společnost Kermi nejvyšší prioritu. Pro maximální funkčnost, průběžnou optimalizaci a zobrazování reklamy v souladu se zájmy uživatele používají tyto webové stránky různé soubory cookies: technické cookies, tracking cookies a marketingové cookies. Společnost Kermi doporučuje vyjádřit souhlas s použitím souborů cookies kliknutím na možnost „Souhlasím“. Po kliknutí na tlačítko „Nastavení“ se dozvíte více o použitých souborech cookies a budete moci upravit svá nastavení.
Souhlasíte s použitím těchto cookies a zpracováním vašich osobních údajů, které je s nimi spojeno?
Souhlasím Nastavení Prohlášení o ochraně osobních údajů