Právní upozornění

Podmínky používání

1. Obecné údaje

Následující podmínky používání jsou součástí všech věcných břemen ve spojení s používáním domén kermi.de, kermi.com a všech subdomén, které jsou majetkem společnosti Kermi GmbH.
Vedlejší ujednání a doplňky jsou vyžadovány v písemné formě. To platí také pro případ zřeknutí se požadované formy. Pokud by se v těchto podmínkách mělo vyskytnout neplatné ustanovení, zůstávají všechna ostatní ustanovení platná. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno účinným ustanovením, které nejblíže odpovídá hospodářskému účelu dotčené formulace.

2. Používání

Jakýkoliv způsob používání domén kermi.de, kermi.com a všech subdomén, které jsou majetkem společnosti Kermi GmbH, je na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá žádné ručení za:

 • webové stránky, na které bylo odkázáno omylem.
 • škody, které vzniknou používáním informací na webových stránkách Kermi.
 • nefunkční odkazy a následky technických chybových funkcí.
 • funkci software a včetně kalkulaček úspory energie, a jejich následků, které byly staženy nebo používány přes domény kermi.de, kerim.com, včetně všech spojených domén.
 • za výsledky výpočtů softwarových nástrojů, vč. kalkulaček úspory energie a nastavení výsledků v praxi.
 • obchody třetích osob, které byly zprostředkovány přes tuto internetovou platformu.
 • kontakty a jejich následky, které vznikly na základě těchto internetových platforem.
 • Trestní jednání, přestupky nebo manipulaci třetími osobami, které jsou jakýmkoliv způsobem
 • spojeny s webovými stránkami Kermi, resp. přes internetovou platformu nebo s ní provádí zneužívání.

3. Ručení

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné prohlášení nebo záruku, že by měly výslovný nebo tichý charakter. Obzvláště nepředstavují žádné tiché prohlášení nebo záruku ohledně vlastností, způsobilosti k jednání, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušování zákona a patentů. Všechny údaje a zobrazení na webových stránkách jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou konkrétní dohody v uzavíraných smlouvách (např. koupě a objednávka).
Na našich internetových stránkách najdete odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom poukázat na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nemůžeme proto převzít žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerých obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, které jsou obsaženy na našich internetových stránkách.

4. Oprávnění k přístupu

Uživatel se přihlašuje do odborné sekce svými úplnými a správnými údaji. Zákazník sám je odpovědný za ochranu (zachování mlčenlivosti) hesel poskytnutých zákazníkovi pro přístup k nabízeným internetovým službám. Bez písemného souhlasu společnosti Kermi není uživatel oprávněn předávat přístupové údaje (jméno a heslo) třetím osobám mimo přihlášenou společnost. V případě zneužití si společnost Kermi vyhrazuje právní kroky. Uživatel se zavazuje k tomu, že okamžitě změní heslo nebo informuje společnost Kermi, pokud se domnívá, že je heslo známé neoprávněným osobám.

5. Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen používat přístup online pouze náležitým způsobem. Obzvláště nebude možnosti přístupu používat nepřípustně a bude pro ochranu dat dodržovat zásady bezpečnosti dat. Pokud se dozví o nesprávném používání nebo zneužití, neprodleně upozorní společnost Kermi.
Uživatel osvobozuje společnost Kermi od jakékoliv újmy, která mu vznikne z důvodu vlastního porušení smlouvy nebo následkem vymáhání nároků třetími osobami. Je povinen nést náklady za koncové zařízení a telekomunikační poplatky.

6. Hypertextové odkazy

Rozsudkem z 12.  května 1998 - 312 O 85/98 - "Ručení za odkazy" rozhodl Zemský soud Hamburk, že se umístěním odkazu ručí za obsahy odkazovaných stránek, příp. se ručí společně. Tomu lze zabránit pouze tím, že bude vysloveno výslovné distancování se od těchto obsahů.
Na webových stránkách společnosti Kermi jsou založeny odkazy na jiné stránky. U všech těchto odkazů, které se nachází na této a na následujících stránkách, nemá společnost Kermi GmbH žádný vliv na úpravu a obsahy odkazovaných stránek. Proto se výslovně distancujeme od všech obsahů všech odkazovaných stránek na naší celé platformě vč. všech podstránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné na naší domovské stránce a pro všechny obsahy stránek, ke kterým vedou odkazy nebo bannery. Hypertextové odkazy na cizí stránky, které jsou publikovány proti vůli majitele stránek, budou na požádání odstraněny.

7. Příslušnost soudu

Sídlem místně příslušného soudu je naše registrované sídlo společnosti, pokud je zákazník také obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejně-právním zvláštním majetkem. To samé platí i tehdy, když zákazník nemá v tuzemsku žádný jiný příslušný soud, nebo po uzavření smlouvy přeloží své sídlo do zahraničí. Jsme oprávněni podat žalobu na zákazníka i u jiných místně příslušných soudů.“
„Ohledně veškerých nároků a práv platí nesjednocené právo Spolkové republiky Německo. Působnost obchodního práva OSN (CISG), stejně jako kolizního práva úvodního zákona k Občanskému zákoníku je výslovně vyloučena. Jazykem smlouvy je němčina.“
 
Plattling, červenec 2007

 

 

Podmínky používání snímků a obrázků

I. Rozsah platnosti

Následující podmínky použití (všeobecné obchodní podmínky) platí mezi společností Kermi GmbH a na jejích webových stránkách registrovanými odbornými partnery, jimž poskytuje společnost Kermi GmbH práva k užívání autorsky chráněných děl. Zde jde o písemná díla (katalogy, prezentace apod.), fotografická a filmová díla, která zobrazují a popisují především výrobky z oblasti sanitární, otopné, větrací a klimatizační techniky. Odbornými partnery jsou odborné velkoobchody, odborní řemeslníci, projektanti, architekti, vzdělávací a školící střediska, spojené podniky a další osoby podílející se na uvádějí produktů společnosti Kermi GmbH na trh. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují také na zobrazení a obsahy (popisy výrobků, technické specifikace, návody k použití, adresáře, náčrty, technické výkresy, elektronické dokumenty atd.). Použití, které nespadá do oblasti použití průmyslových ochranných zákonů. Případně platí tato ustanovení v přiměřené míře.

II. Přihlášení/registrace

Odborný partner je povinen se před použitím souborů přihlásit na webových stránkách Kermi ve své zemi s uvedením svého jména, firmy, případně zákonného zástupce a adresy. Používání databáze bez přihlášení porušuje zákonem chráněná práva. Společnost Kermi GmbH si vyhrazuje právo na stíhání takového porušení práv v občanskoprávním nebo trestněprávním sporu.

III. Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami

Odborný partner je dále oprávněn k používání materiálů pouze v případě, že uznává všeobecné obchodní podmínky za závazné. Používání bez souhlasu představuje rovněž porušení autorských práv. Odborný partner vyjadřuje souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami tím, že na webových stránkách stiskne tlačítko „Přečetli jste si naše podmínky používání a souhlasíte s nimi“ a tím je přijímá.

IV. Účel použití

Díla jsou poskytnuta k dispozici výhradně k reklamě na výrobky Kermi. To zahrnuje získávání zákazníků a produktů. K tomuto účelu mohou být díla importována v digitální podobě do systémů elektronického zpracování dat odborného partnera a rozmnožována.

V. Předmět postoupení práv

Předmětem této dohody jsou na webových stránkách Kermi nabízené údaje o výrobcích, písemná díla, fotografie, filmová díla a snímky včetně metadat, která k nim náleží v případě digitalizace, i když tato data nespadají do oblasti použití průmyslových ochranných práv. Obdobně platí tato ustanovení.

VI. Práva a rozsah užívání

1. Společnost Kermi GmbH poskytuje odbornému partnerovi jednoduché, nevýhradní, odvolatelné právo k užívání děl poskytnutých k dispozici.

2. Obsah děl nesmí být měněn. Je zakázáno vytvářet obrazové a videové montáže. To platí zejména u videí a fotografií prostřednictvím Foto Composer.

3. Díla musí být opatřena poznámkou o autorských právech (Copyright) podle bodu X. této dohody.

4. Společnost Kermi GmbH nepřebírá žádnou záruku za správnost a aktuálnost děl. Odborný partner je povinen zkontrolovat aktuálnost nejméně jednou ročně.

5. Díla smí být používána až do odvolání společností Kermi GmbH ve vlastních online obchodech odborných partnerů. Používání děl v sociálních sítích (například Facebook, Pinterest) a na platformách třetí osoby (například Amazon, ebay) je vyžadován výslovný souhlas společnosti Kermi GmbH.

6. Rozsah použitých děl (rozsah sortimentu, počet použitých atributů) stanoví odborný partner podle svého uvážení.

7. V jednotlivých případech je společnost Kermi GmbH oprávněna omezit nebo rozšířit rozsah poskytnutých práv. To se děje prostřednictvím informace na webových stránkách popřípadě před stažením.

8. Postoupení práv k užívání ve výše stanoveném rozsahu a k výše uvedeným účelům jiným odborným partnerům (jiným osobám) je v digitální podobě povoleno, pokud budou předmětným osobám uloženy stejné povinnosti, jaké platí pro odborného partnera podle této smlouvy. Kermi GmbH může od odborného partnera vyžadovat bez udání důvodu písemný doklad o uložení zmíněné povinnosti předmětným jiným osobám.

VII. Úhrada za používání

Poskytnutí práv k užívání udělené společností Kermi GmbH odbornému partnerovi se provádí bezplatně. Další předávání děl jiným osobám za úhradu je podle VI.8 nepřípustné.

VIII. Práva k dílům poskytnutým k dispozici

Kermi GmbH zaručuje, že disponuje potřebnou právní pozicí k poskytování práv k užívání.

IX. Doba platnosti

Kermi GmbH může jednostranným prohlášením bez uvedení důvodů kdykoli ukončit vztah s užíváním děl a odvolat právo k užívání s okamžitou platností. Odborný partner je poté povinen v průběhu deseti pracovních dnů zcela odstranit uložená data děl ze svých systémů elektronického zpracování dat a hmatatelná díla (například CD, DVD, katalogy) vrátit zpět společnosti Kermi GmbH nebo je po dohodě zničit.

X. Upozornění na autorská práva

1. Díla musí být opatřena následující informací:
© Copyright by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling, Německo. Písemná díla, obrázky, videa jsou chráněny autorskými právy. Jakékoliv využití nad úzký rámec autorského práva je bez souhlasu autora nezákonné a trestné. To platí zejména pro kopírování, překlady, záznam na mikrofilmy a ukládání a zpracovávání v elektronických systémech. Totéž platí pro zveřejňování v internetu.“

2. Uvedení autora
Za předpokladu, že je společnost Kermi GmbH povinna uvést u jednotlivých děl autora, zavazuje se odborný partner postupovat v takových případech stejně. Společnost Kermi GmbH na tuto skutečnost upozorní odborného partnera v rámci procesu stahování.

XI. Ručení

Pokud odborný partner nebo jiná osoba poruší své povinnosti nebo se proviní proti ustanovením této smlouvy o používání, může společnost Kermi GmbH vyžadovat náhradu takto vzniklé škody, která zahrnuje i náklady na právní zastoupení a právní stíhání. To platí zejména také pro případ, že budou proti společnosti Kermi GmbH vzneseny nároky v důsledku porušování práv jiných osob (například poskytovatel licence nebo vyobrazené osoby). Jestliže odborný partner používá díla poskytnutá k dispozici jiným způsobem, než stanoví tato dohoda, může společnost Kermi GmbH vyžadovat, aby takového jednání zanechal.

 XII. Zdroje

Díla jsou nabízena odbornému partnerovi v digitalizované podobně prostřednictvím stahování z webových stránek Kermi.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Forma
Vedlejší ujednání, změny a doplnění lišící se od ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou vyžadovány v písemné formě. Musí být jako takové označeny. To platí také na zrušení tohoto požadavku na písemnou formu.

2. Neplatná ustanovení
Pokud by některé ustanovení bylo z nějakého důvodu neplatnénebo neproveditelné, platnost ostatních ustanovení této smlouvy zůstává nedotčena. Namísto neúčinného nebo neproveditelného ustanovení bude platit přiměřené ustanovení, které se v rámci právně přípustného nejvíce blíží tomu, co smluvní strany původně zamýšlely.

3. Místo naplnění, použitelné právo a dohoda o sídle soudu
Místem naplnění je Plattling. Platí výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kupního práva spojených národů. Pro případ jakýchkoli sporů ze smluv nebo ve spojení se smlouvami, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, je místně příslušným soudem okresní soud Mnichov I.

 

Stav: 17.05.2016

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně dat formulář pro uchazeče

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Kermi s.r.o., IČO 64832279, se sídlem Dukelská 1427, 349 01 Stříbro, tel. 374 611 272 email: jobs@kermi.cz , zpracovávat Vaše osobní údaje, a to za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na konkrétní pozici. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, rodinný stav, státní příslušnost, emailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti, zdravotní omezení, jazykové schopnosti, trestní zachovalost a fotografie, jak uvedeno ve formuláři výše. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu průběhu výběrového řízení. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytně nutném, a to z právního důvodu:

 • pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy do skončení výběrového řízení, resp.
 • z důvodu nezbytného pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti jako správce údajů po skončení výběrového řízení.

Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší společnosti námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se svojí stížností.

Prohlášení uchazeče: Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Jsem si vědom(a), že přijetí do zaměstnání na základě uvedených nepravdivých údajů může mít za následek okamžité zrušení pracovního poměru nebo výpověď pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, případně může mít i další negativní právní následky. 

Autorské právo

Copyright Kermi GmbH. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, videosoubory a animované soubory, jakož i jejich uspořádání a úprava a další zde zveřejněné informace podléhají autorskému právu a ostatním zákonům k ochraně duševního vlastnictví. Není dovoleno je pro obchodní účely kopírovat, upravovat nebo používat na jiných webových stránkách bez našeho souhlasu. Některé internetové stránky společnosti Kermi obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu těch, kteří nám jej poskytli.

Výslovně si vyhrazujeme veškerá ochranná práva (obzvláště autorské právo, právo k ochranným známkám a právo k průmyslovým vzorům). Uvádění referencí s naší firmou není bez předchozího písemného souhlasu dovoleno.

Ručení

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné prohlášení nebo záruku, že by měly výslovný nebo tichý charakter. Obzvláště nepředstavují žádné tiché prohlášení nebo záruku ohledně vlastností, způsobilosti k jednání, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušování zákona a patentů. Všechny údaje a zobrazení na webových stránkách jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou konkrétní dohody v uzavíraných smlouvách (např. koupě a objednávka).

Na našich internetových stránkách najdete odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom poukázat na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nemůžeme proto převzít žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerých obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, které jsou obsaženy na našich internetových stránkách.

Informace o produktech a cenách

Po skončení uzávěrky jednotlivých stránek může dojít ke změnám výrobků a služeb. Konstrukční změny nebo změny tvaru, odchylky barevných odstínů, a také změny v rozsahu dodávek nebo služeb ze strany výrobce zůstávají během dodací lhůty vyhrazeny, pokud jsou změny nebo odchylky pro zákazníka se zohledněním zájmů společnosti Kermi únosné. Obrázky mohou obsahovat také příslušenství, zvláštní výbavu nebo jiné rozsahy, které nepatří k sériovému rozsahu dodávek nebo služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé stránky mohou obsahovat typy a služby, které v některých zemích nejsou nabízeny. Všechny údaje a zobrazení popsaných výrobků jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou pouze konkrétní ujednání v případě pozdějšího uzavření smlouvy. Výpovědi o zákonných, právních a daňových předpisech a účincích jsou platné pouze pro Spolkovou republiku Německo.