Právní upozornění
Paar auf Boden vor Laptop

Podmínky používání

1. Obecné údaje

Následující podmínky používání jsou součástí všech věcných břemen ve spojení s používáním domén kermi.de, kermi.com a všech subdomén, které jsou majetkem společnosti Kermi GmbH.
Vedlejší ujednání a doplňky jsou vyžadovány v písemné formě. To platí také pro případ zřeknutí se požadované formy. Pokud by se v těchto podmínkách mělo vyskytnout neplatné ustanovení, zůstávají všechna ostatní ustanovení platná. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno účinným ustanovením, které nejblíže odpovídá hospodářskému účelu dotčené formulace.

2. Používání

Jakýkoliv způsob používání domén kermi.de, kermi.com a všech subdomén, které jsou majetkem společnosti Kermi GmbH, je na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá žádné ručení za:

 • webové stránky, na které bylo odkázáno omylem.
 • škody, které vzniknou používáním informací na webových stránkách Kermi.
 • nefunkční odkazy a následky technických chybových funkcí.
 • funkci software a včetně kalkulaček úspory energie, a jejich následků, které byly staženy nebo používány přes domény kermi.de, kerim.com, včetně všech spojených domén.
 • za výsledky výpočtů softwarových nástrojů, vč. kalkulaček úspory energie a nastavení výsledků v praxi.
 • obchody třetích osob, které byly zprostředkovány přes tuto internetovou platformu.
 • kontakty a jejich následky, které vznikly na základě těchto internetových platforem.
 • Trestní jednání, přestupky nebo manipulaci třetími osobami, které jsou jakýmkoliv způsobem
 • spojeny s webovými stránkami Kermi, resp. přes internetovou platformu nebo s ní provádí zneužívání.

3. Ručení

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné prohlášení nebo záruku, že by měly výslovný nebo tichý charakter. Obzvláště nepředstavují žádné tiché prohlášení nebo záruku ohledně vlastností, způsobilosti k jednání, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušování zákona a patentů. Všechny údaje a zobrazení na webových stránkách jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou konkrétní dohody v uzavíraných smlouvách (např. koupě a objednávka).
Na našich internetových stránkách najdete odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom poukázat na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nemůžeme proto převzít žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerých obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, které jsou obsaženy na našich internetových stránkách.

4. Oprávnění k přístupu

Uživatel se přihlašuje do odborné sekce svými úplnými a správnými údaji. Zákazník sám je odpovědný za ochranu (zachování mlčenlivosti) hesel poskytnutých zákazníkovi pro přístup k nabízeným internetovým službám. Bez písemného souhlasu společnosti Kermi není uživatel oprávněn předávat přístupové údaje (jméno a heslo) třetím osobám mimo přihlášenou společnost. V případě zneužití si společnost Kermi vyhrazuje právní kroky. Uživatel se zavazuje k tomu, že okamžitě změní heslo nebo informuje společnost Kermi, pokud se domnívá, že je heslo známé neoprávněným osobám.

5. Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen používat přístup online pouze náležitým způsobem. Obzvláště nebude možnosti přístupu používat nepřípustně a bude pro ochranu dat dodržovat zásady bezpečnosti dat. Pokud se dozví o nesprávném používání nebo zneužití, neprodleně upozorní společnost Kermi.
Uživatel osvobozuje společnost Kermi od jakékoliv újmy, která mu vznikne z důvodu vlastního porušení smlouvy nebo následkem vymáhání nároků třetími osobami. Je povinen nést náklady za koncové zařízení a telekomunikační poplatky.

6. Hypertextové odkazy

Rozsudkem z 12.  května 1998 - 312 O 85/98 - "Ručení za odkazy" rozhodl Zemský soud Hamburk, že se umístěním odkazu ručí za obsahy odkazovaných stránek, příp. se ručí společně. Tomu lze zabránit pouze tím, že bude vysloveno výslovné distancování se od těchto obsahů.
Na webových stránkách společnosti Kermi jsou založeny odkazy na jiné stránky. U všech těchto odkazů, které se nachází na této a na následujících stránkách, nemá společnost Kermi GmbH žádný vliv na úpravu a obsahy odkazovaných stránek. Proto se výslovně distancujeme od všech obsahů všech odkazovaných stránek na naší celé platformě vč. všech podstránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné na naší domovské stránce a pro všechny obsahy stránek, ke kterým vedou odkazy nebo bannery. Hypertextové odkazy na cizí stránky, které jsou publikovány proti vůli majitele stránek, budou na požádání odstraněny.

7. Příslušnost soudu

Sídlem místně příslušného soudu je naše registrované sídlo společnosti, pokud je zákazník také obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejně-právním zvláštním majetkem. To samé platí i tehdy, když zákazník nemá v tuzemsku žádný jiný příslušný soud, nebo po uzavření smlouvy přeloží své sídlo do zahraničí. Jsme oprávněni podat žalobu na zákazníka i u jiných místně příslušných soudů.“
„Ohledně veškerých nároků a práv platí nesjednocené právo Spolkové republiky Německo. Působnost obchodního práva OSN (CISG), stejně jako kolizního práva úvodního zákona k Občanskému zákoníku je výslovně vyloučena. Jazykem smlouvy je němčina.“
 
Plattling, červenec 2007

 

 

Podmínky používání snímků a obrázků

Kermi povoluje využívání mediálních dat na neomezenou dobu, nejdéle však na dobu trvání spolupráce. Nedotčeno zůstává oprávnění společnosti Kermi prohlásit mediální data za neplatná a/nebo je požadovat zpět.

Dáváme Vám svolení k používání Kermi obrazových a produktových dat ve Vašich tiskových a online médiích při splnění následujících omezení:

 • Obrazová data jsou chráněna autorskými právy a musí být zásadně používána věrná originálu. Obrazová data a grafiky nesmí být změněny pomocí fotomontáže, kompozicí, ani pomocí elektronických prostředků, a musí být opatřena upozorněním na autorská práva (viz příloha).
 • Vyhrazujeme si právo na změny dat. Za chyby nepřebíráme žádnou zodpovědnost.
 • Obrazová a produktová data musí být pravidelně aktualizována.
 • Jakékoliv předání nebo sdílení s třetí stranou podléhá výslovnému písemnému souhlasu společnosti Kermi GmbH, Plattling. U online médií musí být uživatel na toto upozorněn prostřednictvím Vašich podmínek používání. Používání v online obchodů není povoleno.
 • Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez udání důvodu odvolat práva na využívání.

Obrazová a produktová data našim odborným partnerům jsou k dispozici na www.kermi.cz. Zaregistrujte se prosím na úvodní stránce v části "Přihlášení odborného partnera". Následně obdržíte přístup do databáze obrazových a produktových dat Kermi (formát Datanorm). Takto si můžete snímky přímo stáhnout nebo si je objednat jako tisková data.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Kermi považuje ochranu osobních údajů za velmi důležitou. Přejeme si, abyste věděli, kdy jaké údaje ukládáme a jak je používáme. Jako soukromě-právní společnost podléháme ustanovením Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Učinili jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že budou dodržovány předpisy o ochraně údajů jak námi, tak také externími poskytovateli služeb.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které mohou být použity ke zjištění Vaší totožnosti. Mezi ně patří informace jako Vaše řádné jméno, adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mail a webová adresa. Informace, které nejsou spojovány přímo s Vaší totožností (jako například oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů stránky), pod ně nespadají. Naše webové stránky (veřejnou sekci) můžete zásadně používat bez odhalení Vaší totožnosti. Pokud se necháte zaregistrovat u některé z našich služeb s osobními údaji (odborná sekce Kermi) a máte tak zájem o odborné informace STK, objednáte některý výrobek (např. tištěné podklady atd.) nebo si předplatíte zasílání elektronických novinek, požádáme Vás o Vaše jméno a ostatní osobní informace. Je Vaším svobodným rozhodnutím, zda si přejete tyto servisní služby využívat. Vaše údaje uložíme na obzvláště chráněných serverech. Přístup k nim je umožněn pouze malému počtu zvlášť oprávněných osob, které se zabývají technickou, obchodní nebo redakční obsluhou serveru.

Ve spojení s Vaším přístupem se na našich serverech za účelem bezpečnosti ukládají údaje, které povolují identifikaci. Statistické vyhodnocení datových záznamů pro firemní interní účely zůstávají vyhrazeny.

Předávání osobních informací třetím osobám

Vaše osobní údaje používáme pouze v rámci společnosti Kermi GmbH a spojených podniků. Bez Vašeho výslovného souhlasu je nepředáváme třetím osobám. Pokud by osobní údaje měly být předány v rámci dalšího zpracování poskytovatelům služeb, pak jsou tito poskytovatelé služeb vázáni Spolkovým zákonem o ochraně údajů, jinými zákonnými předpisy a smluvně se společností Kermi GmbH. Pokud nám bude ze zákona nebo po rozhodnutí soudu dána povinnost, předáme Vaše údaje oprávněným subjektům.

Právo na zrušení

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, můžete je kdykoliv zase smazat. V části „Změna nebo zrušení registrace“ můžete kdykoliv Váš přístup odstranit. Vaše údaje budou smazány.

Používání cookies

"Cookies" (malé soubory s konfiguračními informacemi) používáme podle zadání registrovaného spolku pro zjišťování šíření reklamních nosičů (IVW). Pomáhají Vám při usnadnění používání webových stránek společnosti Kermi a zjišťování četnosti použití a počtu uživatelů našich webových stránek. V některých částech naší nabídky používáme cookies k realizaci uživatelských funkcí. Používání našich nabídek je možné i bez cookies. Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptují. Ukládání cookies ale můžete deaktivovat nebo můžete Váš prohlížeč nastavit tak, aby Vám oznámil, jakmile jsou zasílány cookies.

Soukromé osoby a děti

Soukromé osoby a osoby mladší 18 let by nám neměly předávat žádné osobní údaje. Partnerská sekce společnosti Kermi je omezena na odborné podniky a jejich zaměstnance z oboru sanity, vytápění a klimatizací. Nepožadujeme žádné osobní údaje od soukromých osob a dětí, neshromažďujeme je a nepředáváme je třetím osobám.

Odkazy na jiné webové stránky

Na našich internetových stránkách najdete odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom poukázat na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nemůžeme proto převzít žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerých obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, které jsou obsaženy na našich internetových stránkách.

Prohlášení o ochraně údajů Google Analytics / AdWords

Za účelem neustálé optimalizace našich nabídek a služeb a vylepšování naší webové stránky používáme službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“), Google Analytics. Google Analytics používá takzvané cookies, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují provádět analýzu Vašeho používání naší webové stránky. Informace o používání naší webové stránky zaznamenané přes cookies (včetně Vaší IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou ukládány.

Aby mohla být zajištěna anonymizace IP adresy, rozšířili jsme službu Google Analytics o funkci „_anonymizeIp()“. Google bude nashromážděné údaje používat k vyhodnocování Vašeho používání naší webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro nás a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. Cookies lze navíc používat v souvislosti s AdWords, s tím, že uložené údaje slouží k zobrazení takové reklamy, která je pro Vás s největší pravděpodobností zajímavá. Použitím služeb Google Analytics a AdWords nejsou shromažďovány ani ukládány osobní údaje, a také nejsou slučovány s údaji webových analýz. Společnost Google předává zjištěné údaje třetím osobám pouze na základě zákonných předpisů, nebo pokud třetí osoby tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google.

Ukládání cookies můžete zrušit příslušným nastavením Vašeho software prohlížeče. Navíc si můžete prostřednictvím následujícího odkazu stáhnout aplikaci Browser-Add-on k deaktivaci Google-Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.  

Prohlášení o ochraně dat formulář pro uchazeče

Beru na vědomí, že v průběhu přijímacího řízení je společnost Kermi s.r.o. oprávněna shromažďovat a zpracovávat mé osobní údaje v odpovídajícím rozsahu na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, neboť takové zpracování je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů (přihláška do výběrového řízení).

 

Současně podpisem tohoto dotazníku uděluji společnosti Kermi s.r.o. souhlas se zpracováním svých výše sdělených osobních údajů i pro případ, že bych nebyl vybrán jako vhodný uchazeč, a to za účelem případného pozdějšího oslovení k zahájení jednání o uzavření pracovní smlouvy. Tento souhlas uděluji na dobu tří let.

Beru na vědomí, že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to i prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu jobs@kermi.cz

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Jsem si vědom(a), že přijetí do zaměstnání na základě nepravdivých údajů může mít za následek okamžité zrušení pracovního poměru nebo výpověď ze strany zaměstnavatele, případně může mít i další právní následky.

Autorské právo

Copyright Kermi GmbH. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, videosoubory a animované soubory, jakož i jejich uspořádání a úprava a další zde zveřejněné informace podléhají autorskému právu a ostatním zákonům k ochraně duševního vlastnictví. Není dovoleno je pro obchodní účely kopírovat, upravovat nebo používat na jiných webových stránkách bez našeho souhlasu. Některé internetové stránky společnosti Kermi obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu těch, kteří nám jej poskytli.

Výslovně si vyhrazujeme veškerá ochranná práva (obzvláště autorské právo, právo k ochranným známkám a právo k průmyslovým vzorům). Uvádění referencí s naší firmou není bez předchozího písemného souhlasu dovoleno.

Ručení

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné prohlášení nebo záruku, že by měly výslovný nebo tichý charakter. Obzvláště nepředstavují žádné tiché prohlášení nebo záruku ohledně vlastností, způsobilosti k jednání, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušování zákona a patentů. Všechny údaje a zobrazení na webových stránkách jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou konkrétní dohody v uzavíraných smlouvách (např. koupě a objednávka).

Na našich internetových stránkách najdete odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom poukázat na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nemůžeme proto převzít žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerých obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, které jsou obsaženy na našich internetových stránkách.

Informace o produktech a cenách

Po skončení uzávěrky jednotlivých stránek může dojít ke změnám výrobků a služeb. Konstrukční změny nebo změny tvaru, odchylky barevných odstínů, a také změny v rozsahu dodávek nebo služeb ze strany výrobce zůstávají během dodací lhůty vyhrazeny, pokud jsou změny nebo odchylky pro zákazníka se zohledněním zájmů společnosti Kermi únosné. Obrázky mohou obsahovat také příslušenství, zvláštní výbavu nebo jiné rozsahy, které nepatří k sériovému rozsahu dodávek nebo služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé stránky mohou obsahovat typy a služby, které v některých zemích nejsou nabízeny. Všechny údaje a zobrazení popsaných výrobků jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou pouze konkrétní ujednání v případě pozdějšího uzavření smlouvy. Výpovědi o zákonných, právních a daňových předpisech a účincích jsou platné pouze pro Spolkovou republiku Německo.