inside

Formulář pro uchazeče

Osobní údaje

Data uchazeče

Informace o zpracování osobních údajů:

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Kermi s.r.o., IČO 64832279, se sídlem Dukelská 1427, 349 01 Stříbro, tel. 374 611 272 email: jobs@kermi.cz , zpracovávat Vaše osobní údaje, a to za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na konkrétní pozici.

Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, rodinný stav, státní příslušnost, emailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti, zdravotní omezení, jazykové schopnosti, trestní zachovalost a fotografie, jak uvedeno ve formuláři výše. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu průběhu výběrového řízení. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytně nutném, a to z právního důvodu:
- pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy do skončení výběrového řízení, resp.
- z důvodu nezbytného pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti jako správce údajů po skončení výběrového řízení.
Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě.

V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší společnosti námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se svojí stížností.

Prohlášení uchazeče:

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Jsem si vědom(a), že přijetí do zaměstnání na základě uvedených nepravdivých údajů může mít za následek okamžité zrušení pracovního poměru nebo výpověď pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, případně může mít i další negativní právní následky.
Uděluji souhlas s tím, aby mnou poskytnuté údaje byly použity výhradně pro zodpovězení mé poptávky. Další informace o použití svých osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.